• 24. siječnja 2024. 12:18
 • Grad Zagreb, Hrvatska

Temeljem Odluke Upravnog vijeća sa 132. sjednice od 30.11.2022. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva, KLASA: 100-01/22-03/97, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-10, od 09.01.2023. godine Imunološki zavod ponovo raspisuje i temeljem Odluke Upravnog vijeća sa 150. sjednice od 21.12.2023. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/23-03/26, URBROJ: 534-04-1-1/8-23-18, od 22.12.2023. godine Imunološki zavod raspisuje za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, za radna mjesta:

 

Stručni specijalist – 1 izvršitelj, u Odjelu za tehničke poslove

Uvjeti:

– preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij tehničkih znanosti, strojarstvo, elektrotehnika, informatika
– najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
– znanje engleskog ili drugog stranog jezika
– znanje rada na računalu

Uz prijavu kandidat je obavezan priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (u preslici)
 • domovnicu (u preslici ili elektronički zapis)
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u preslici ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu)
 • dokaz o radnom iskustvu u struci (u preslici: potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao ili preslika ugovora o radu, ili isprave koje pobliže opisuju radno iskustvo kandidata)
 • uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak – ne starije od šest mjeseci (elektronički zapis)

 

U prijavi za natječaj obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

Kandidat koji smatra da ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona.

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. istog Zakona.

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u Narodnim novinama. Pisana prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnosi se na adresu: Imunološki zavod, Rockefellerova 2, 10000 Zagreb, s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto – navesti broj i naziv radnog mjesta“, putem pošte ili osobno (urudžbeni – Rockefellerova 10).

 

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

Imunološki zavod zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja.

 

Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Imunološki zavod jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja.

 

Obavijest o rezultatu natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Imunološkog zavoda: www.imz.hr.

 

Pisana zamolba: Imunološki zavod, Rockefellerova 2, 10000 Zagreb.

Pregled

 • Vrsta zaposlenja : Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci
 • Broj izvršitelja : 1
 • Potrebna stručna sprema : VSS
 • Potrebne godine iskustva : 1
 • Rok prijave : 02/02/2024

Ostavite recenziju